Υποβολή Περιλήψεων

Προθεσμία υποβολής εργασιών: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Υποβολή Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου . Το link για την υποβολή των εργασιών θα ανοίξει 10 Αυγούστου 2022.

Υποβολή online (εδώ)

Δελτίο Συμμετοχής

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Συμμετοχής παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Η παρουσίαση κάθε Ανακοίνωσης πρέπει να είναι μέγιστης διάρκειας επτά (7) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης/ερωτήσεων.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με την μορφή e-Posters. Η Οργανωτική Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ορισμένες Αναρτημένες Ανακοινώσεις να συνοδευτούν από σύντομη παρουσίαση τριών (3) λεπτών, σε ειδικές συνεδρίες στο πρόγραμμα (e-Posters με παρουσίαση).

Video Ανακοινώσεις

Η διάρκεια των Videos δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά ενώ θα διατίθενται τρία (3) λεπτά για συζήτηση/ερωτήσεις.

Βράβευση Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή θα βραβεύσει μετά από εισήγηση των Επιτροπών Βράβευσης , τις 3 καλύτερες Ανακοινώσεις κάθε κατηγορίας (Προφορικές / Αναρτημένες / Videos).

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους προς βράβευση, θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης, να αναφέρουν στο πεδίο “Σχόλια” του συστήματος «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ».

Αφού αξιολογηθεί και γίνει δεκτή η περίληψη, θα ζητηθεί από τον συγγραφέα να αποστείλει το πλήρες επιστημονικό άρθρο σε αρχείο PDF, για περαιτέρω αξιολόγηση από την αντίστοιχη Επιτροπή Βράβευσης της κάθε κατηγορίας

Γενικές Παρατηρήσεις

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης

  • Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (προφορική, poster, video) είναι απαραίτητη κατά την υποβολή εργασίας για την σωστή κατάταξη των εργασιών.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει, κατά την αξιολόγηση, διαφορετική θεματική ενότητα και τρόπο παρουσίασης της περίληψης.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περίληψης προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
  • Ο ίδιος συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
  • Η αποδοχή ή μη εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που υπέβαλε την εργασία μέχρι τις 20/10/2022. Οι συγγραφείς, των οποίων η εργασία έγινε δεκτή για παρουσίαση, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της.
  • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, Videos), θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Η γνωστοποίηση αποδοχής των εργασιών θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022