Οδηγίες Υποβολής

Προθεσμία υποβολής εργασιών: Πέμπτη 20 Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των συναδέλφων ιατρών και των επαγγελματιών υγείας όλων των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε την υποβολή ανακοινώσεων από όλους τους συναδέλφους και από όσους εκτιμούν ότι μπορούν να συνδράμουν σε αυτόν τον διάλογο.

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει προφορικές αναρτημένες ανακοινώσεις και VIDEOS.

Τρόπος Παρουσίασης Εργασιών

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί την δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.

Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.

Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.

Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν) αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, Τ.Κ.)

Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη όπως παρακάτω:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
  • ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Ο μέγιστος αριθμός επισυναπτόμενων αρχείων (φωτογραφίες, διαγράμματα, κλπ) είναι μέχρι τρία (3).

Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το σύστημα θα “κλειδώσει” οπότε η υποβολή της περίληψης θεωρείται οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ή διορθώσεων στο κείμενο που έχει υποβληθεί.

Διαδικασία Αξιολόγησης Εργασιών

  • Η Επιστημονική Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
  • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
  • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Αξιολόγησης για την πρωτοτυπία της εργασίας αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Αξιολόγησης.